لیست لایسنس های آموزش space syntax

لیست لایسنس های صادر شده آموزش اسپیس سینتکس

(توجه: برخی افراد ممکن است دو یا چند لایسنس دریافت کرده باشند و اگر درخواست مجدد دهند مجددا در این لیست اضافه خواهند شد)

تاریخنامنام خانوادگیمبلغ واریزیوضعیتایمیلهمراهلایسنسدورهMachine Cod *Project ID *توضیحاتویرایشحذف
تاریخنامنام خانوادگیمبلغ واریزیوضعیتایمیلهمراهلایسنسدورهMachine Cod *Project ID *توضیحاتویرایشحذف