لیست لایسنس های آموزش space syntax

لیست لایسنس های صادر شده آموزش اسپیس سینتکس

(توجه: برخی افراد ممکن است دو یا چند لایسنس دریافت کرده باشند و اگر درخواست مجدد دهند مجددا در این لیست اضافه خواهند شد)

نامنام خانوادگیایمیلهمراهلایسنسدورهوضعیتتاریخMachine Cod *Project ID *توضیحاتویرایشحذف
نامنام خانوادگیایمیلهمراهلایسنسدورهوضعیتتاریخMachine Cod *Project ID *توضیحاتویرایشحذف