تمام مطالب دسته بندی: آموزش
نذر آموزشی و ذکات علم شهرسازی

نذر آموزشی و ذکات علم شهرسازی

موضوع: زکات دانش نمی خواهیم به این موضوع خیلی مذهبی نگاه کنیم و شاید اصلا شما مسلمان نباشید و یا دین نداشته باشید ولی همه به این موضوع ایمان داریم که انسان ها با یادگرفتن تکامل پیدا می کنند و در این اوضاع اقتصادی یادگیری بسیار گران شده و هزینه های زیادی دارد ولی همیشه انسان هایی پیدا می شوند که بدون چشم داشت مالی به دیگران کمک میکنند و نتیجه آن را در زنگی و افزایش علم و دانش و ثروت خود می بینند. بنابراین ما در اینجا ایده ذکات علم و نذر انش را بیان کردیم و از همه اساتید و دانشجویان می خواهیم تجربیات و علم و دانش خود را در این فرصت ایجاد شده با دیگران به […]