کتاب تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها – جلد اول

در کتاب حاضر سعی شده است تا با رعایت اصول و روش های علمی و دقیق با تکیه بر تجارب تدریس در دانشگاه های معتبر و نیز استفاده از همکاری ارزشمند دانشجویان ممتاز، تشریح کامل و کم نقصی از مسائل کتاب تحلیل سازه ها ارائه شود.
آنچه در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
– ارائه خلاصه درس به صورت کاربردی جهت حل مسائل متنوع
– حل تشریحی و مدون به صورت گام به گام
– حل مسائل به روش های مختلف موجود جهت تسلط کامل مخاطبان بر تمامی روش ها
– برجسته کردن نکات مهم در حل مسائل با هدف تثبیت و ماندگاری ذهنی.

سنجش
WhatsApp Logo
X