تاریخ هنر و معماری ایران و جهان از آغاز هنر تا هنر معاصر

این نخستین کتابی است که درباره تاریخ هنر و معماری توسط یک ایرانی و به زبان فارسی به رشته تحریر در می آید و از همین رو در آن به هنر و معماری ایران توجه خاص شده است. بدین معنی که مطالب و بحث های آن در این باره مفصل تر و تا حد ممکن مبسوط تر است و مولف کوشیده به معرفی قدر هنر و معماری ایران چنان که شایسته آن است توفیق یابد.

سنجش
تاریخ هنر و معماری ایران و جهان
نویسنده

انتشارات

محل نشر

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

WhatsApp Logo
X